logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 11/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 551


ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
και των Νομικών Προσώπων,
που εποπτεύονται από αυτό,
σε όλη τη χώρα.

ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΠΟΑ, Γραφείο
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
κας. Λυδίας Κονιόρδου.
2. Γραφείο Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Κωνσταντίνο Στρατή.
3. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη.
4. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.
Διοσκούρων 1β΄
105 55 – ΑΘΗΝΑ.
5. Α΄ βάθμια Συνδικαλιστικά
Σωματεία και Συλλόγους
Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ.

Θέμα: «Συμμετοχή Παιδιών σε Κατασκηνώσεις το 2018.»

Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της υπ’ αρ.282/11-6-18 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η κάλυψη από το ΤΑΥΠΥΠΠΟ, της δαπάνης συμμετοχής σε κατασκηνώσεις, παιδιών, ηλικίας από 6 έως14 ετών, μονίμων και με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α. και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και είναι απογραμμένοι στο Ταμείο μας.

Οι γονείς/δικαιούχοι που ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των παιδιών τους, κρίνεται αναγκαίο:
(α) Να δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο το συνημμένο «Υπόδειγμα Ι» αίτησης / δήλωσης, το συντομότερο δυνατόν και πάντως πριν τις 6 Ιουλίου 2018, επισυνάπτοντας:

  1. Φωτοτυπία βιβλιαρίου παιδιού
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας δικαιούχου υπαλλήλου

Επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι γονείς έχουν καταθέσει εκ νέου τα ζητούμενα στοιχεία δυνάμει της υπ’ αρ. Πρωτ 319/25.5.2018 ανακοίνωσής μας για την εξόφληση των περσινών κατασκηνωτικών δαπανών έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μόνο την αίτηση χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά.

(β) Οι γονείς που θα εξοφλήσουν το ποσό συμμετοχής του παιδιού (ή παιδιών) τους στην κατασκήνωση που έχουν επιλέξει, θα πρέπει να επισυνάψουν το νόμιμο τιμολόγιο πληρωμής, το οποίο θα έχει εκδοθεί στο όνομά τους, στο συνημμένο «Υπόδειγμα ΙΙ», και να μας το αποστείλουν, προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό, με κατάθεση στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας δηλώσουν.

Σημειώνεται ότι:
(α) Το ποσό, με το οποίο θα συμμετάσχει το Ταμείο μας ανά περίπτωση, υπολογίζεται με βάση το ύψος του κρατικού τιμολογίου που θα ισχύσει για φέτος ανά ημέρα συμμετοχής σε ιδιωτική κατασκήνωση (του ΦΠΑ μη συμπεριλαμβανομένου) και θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα γονέα/κηδεμόνα υπαλλήλου/δικαιούχου μας.
(β) Υποβάλλοντας ο υπάλληλος το αποδεικτικό του ποσού της δαπάνης που θα έχει πραγματοποιήσει, θα του επιστρέφεται από το Ταμείο (β.1) ακέραιο μεν, αν είναι ίσο ή μικρότερο του πηλίκου της διαίρεσης του συνολικού ποσού που έχει τη δυνατότητα να διαθέσει για φέτος το Ταμείο, δια του αριθμού των δικαιουμένων αιτούντων, και με τον όρο ότι δεν ξεπερνά το ύψος του ισχύοντος κρατικού τιμολογίου, (β.2) μέρος αυτού δε, στην περίπτωση που το ως άνω πηλίκο, είναι μικρότερο του ποσού που θα αναγράφει το υποβαλλόμενο τιμολόγιο, λόγω αθρόας υποβολής αιτήσεων δικαιουμένων υπαλλήλων.

Έντυπα αιτήσεων (: Υπόδειγμα Ι και ΙΙ) διατίθενται από τα γραφεία μας (Τροίας 43, 6ος όροφος), καθώς και από τον ιστότοπο μας www.taypyppo.gr

Σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για ο,τιδήποτε σχετικό παρέχονται καθημερινά, στα τηλέφωνα: 210-8232903, 210-8232916 από 09:30΄-14:30΄.

Συνημμένα:

Υπόδειγμα I αίτησης συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση.

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)


Υπόδειγμα II αίτησης κάλυψης εξόδων συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση.

Αυτή η σελίδα περιέχει ενσωματωμένο το αρχείο σε μορφή "pdf" και προϋποθέτει να έχετε εγκατεστημένο πρόγραμμα προβολής αρχείων τύπου "pdf".

Δεν έχετε PDF plugin εγκατεστημένο ή το plugin δεν λειτουργεί.

Το συγκεκριμένο αρχείο μπορείτε να το "κατεβάσετε" με δεξί κλικ και Αποθήκευση δεσμού ως (Firefox) ή Αποθήκευση προορισμού ως (Explorer)

Παρακαλούμε για την διανομή των αιτήσεων με την ευθύνη των Υπηρεσιών.

Η Διευθύντρια του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
Αναστασία Κουτσή