Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο site του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού.
Εδώ θα αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου που αφορούν τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού - Αθλητισμού


logo

Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων

Υπουργείου Πολιτισμού - T.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Δ/νση: Τροίας 43 - τ.κ.: 11 257 Αθήνα

Τηλ: 210-8232903 - Fax: 210-8224767

Αθήνα, 13/09/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε απάντηση της από 6/9/2018 ανακοίνωση της ΠΟΕ ΥΠΠΟ, το ΔΣ του ΤΑΥΠΥΠΠΟ οφείλει να ενημερώσει όλους τους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ σχετικά με όσα ανακριβή και συκοφαντικά αναγράφονται σ’ αυτήν.

Το ΤΑΥΠΥΠΠΟ, ουδέποτε έχει συνάψει απευθείας σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με τους αναφερόμενους στην ανακοίνωση της ΠΟΕ – ΥΠΠΟ εργαζόμενους και ως εκ τούτου ουδέποτε κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας τους. Οι εν λόγω εργαζόμενοι απασχολούνταν ως μισθωτοί σε εργολαβική εταιρεία με την οποία η προηγούμενη Διοίκηση του Ταμείου είχε συνάψει σύμβαση.

Οι όροι της εν λόγω σύμβασης αφορούσαν τη διάθεση τεσσάρων εργαζομένων (τριών καθαριστριών– γενικών καθηκόντων και ενός οδηγού) για την κάλυψη των αναγκών του ΒΝ Σταθμού και είχε ισχύ από 3/9/2017 ως 31/7/2018, οπότε και έληξε. Το τίμημα της σύμβασης ανερχόταν στο ποσό των 84.940€, από τα οποία έχει ήδη καταβληθεί στην εταιρία το ποσό των 70.754€. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού δεν κατέστη δυνατή, καθώς παρά τα σχετικά αιτήματα του ΤΑΥΠΥΠΠΟ προς την εταιρεία, προκειμένου αυτή να προσκομίσει ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση απόδοσης ΦΜΥ, όπως απαιτεί το είδος και το ποσό της σύμβασης, η τελευταία δεν τα έχει προσκομίσει ακόμη. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης, το ΔΣ του Ταμείου δεν προχώρησε στη σύναψη νέας σύμβασης μαζί της.

Όσον αφορά στις καταγγελίες της ΠΟΕ ΥΠΠΟ, για τα προβλήματα που δήθεν εμφανίζονται στο ΒΝ σταθμό μόλις την δεύτερη μέρα της λειτουργίας του, επειδή «κόπηκαν σχολικά δρομολόγια και η καθαριότητα αντιμετωπίζει προβλήματα», σας ενημερώνουμε ότι:

Τα σχολικά δρομολόγια πράγματι μειώθηκαν από τέσσερα σε τρία και παρόλο που γίνεται προσπάθεια επανένταξης του τέταρτου σχολικού στη ροή των δρομολογίων, η κατάσταση έχει διαμορφωθεί ως εξής: Τα παιδιά που φοιτούν φέτος στον Β/Ν Σταθμό είναι 66 ακριβώς (όσα προβλέπεται σύμφωνα με την απόφαση αδειοδότησης του Β/Ν Σταθμού, ήτοι 60 συν 10% νόμιμη υπέρβαση σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/2017 αρ. 4 ΦΕΚ 1157/Β/2017 και 41087/2017 αρ. 8 ΦΕΚ 4249/Β/2017 Αποφάσεις). Ειδικότερα, από τα 55 παιδιά που ζήτησαν να κάνουν χρήση σχολικού λεωφορείου, δεν εξυπηρετείται προς το παρόν μόλις ένα κι αυτό διότι ο γονέας δεν έχει ακόμα επιλέξει κάποια από τις διαδρομές, γεγονός που σημαίνει ότι ικανοποιήθηκε το 98 % των αιτημάτων με προοπτική αυτό το ποσοστό να αγγίξει το 100%.

Σχετικά με το θέμα της καθαριότητας, στον Β/Ν σταθμό απασχολούνται ήδη δύο εργαζόμενες με αυτήν την ειδικότητα, αριθμός που καλύπτει τις ανάγκες του σταθμού σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις, όπου προβλέπεται η αντιστοιχία μία καθαρίστρια ανά 25 βρέφη και μία καθαρίστρια ανά 50 νήπια. (Απόφαση υπ΄αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/2017, ΦΕΚ 1157/Β/2017, αρ. 7).

Σε ότι αφορά δε το ζήτημα της συνοδείας των σχολικών λεωφορείων, αυτό καλύφθηκε εκ του υπάρχοντος δυναμικού του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, καθώς τα καθήκοντα αυτά πλέον ανατέθηκαν σε συναδέλφους που έως σήμερα ήταν αποσπασμένοι στην ΠΟΕ ΥΠΠΟ ή και στα πέριξ αυτής σωματεία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Έκθεση των Οριστικών Αποτελεσμάτων του Πορίσματος του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα πεπραγμένα του ΤΑΥΠΥΠΠΟ για την περίοδο από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2016 θεωρεί τις αποσπάσεις αυτές παράνομες γεγονός που απαιτεί την μετακίνηση τους στο ΤΑΥΠΥΠΠΟ.

Επιπλέον η Έκθεση επισημαίνει στοιχεία κακοδιαχείρισης και διαπλοκής με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες της ελεγχόμενης περιόδου, καταλογίζοντας ποσά εκατομμυρίων στις προηγούμενες Διοικήσεις του Ταμείου. Παράλληλα η κατάσταση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ως νέα Διοίκηση ήταν απελπιστική με αρχεία και έγγραφα εξαφανισμένα, χρέη με ελλιπή στοιχεία που έπρεπε να εξοφλήσουμε, δάνεια και οικονομικά βοηθήματα που οι φερόμενοι ως δανειολήπτες δηλώνουν ότι ουδέποτε τα αιτήθηκαν ή τα έλαβαν.

Απέναντι σε όλα αυτά η ΠΟΕ ΥΠΠΟ αδυνατώντας να απαντήσει με πειστικά επιχειρήματα, επιχείρησε με την ανακοίνωση της να παρουσιάσει μία εξ ολοκλήρου στρεβλή εικόνα της κατάστασης, για λόγους σκοπιμότητας οι οποίοι σε τίποτε δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Συνάδελφοι,

Είναι προφανές ότι ο συνολικός εξορθολογισμός του Ταμείου είναι αναγκαίος. Αυτό αποτελεί τον οδηγό για τις αποφάσεις μας, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν η βιωσιμότητα του Ταμείου και αφετέρου να ανταποκριθεί αυτό αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων.

Ως νέα Διοίκηση του Ταμείου, ασκώντας χρηστή διοίκηση, δεσμευόμαστε απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους να υλοποιήσουμε στην πράξη τους καταστατικούς σκοπούς του ΤΑΥΠΥΠΠΟ, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και πρότυπη λειτουργία του Ταμείου, τηρώντας παράλληλα τους όρους της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, την περαιτέρω προώθηση πολιτιστικών δράσεων και την οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προσωπικά ή οικογενειακά θέματα υγείας. Στην προσπάθεια μας αυτή θεωρούμε δεδομένη τη στήριξη όλων των συναδέλφων.

Ο πρόεδρος
Θανάσης Στεργίου
Η γραμματέας
Εύα Γιατρουδάκη